Auto Service Romkema
0

Ontvang vandaag nog een prijsopgave  

ALGEMENE VOORWAARDEN

zoals deze gehanteerd worden door: Autoservice Romkema hierna ook te noemen ASR alsmede wij of ons, gevestigd aan de Zwettestraat 22 a, 8912 AV Leeuwarden. Het bedrijf staat ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 58909877

1. Geldigheid

1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door ASR gedane aan¬biedingen en alle door ASR uit hoofde van haar be¬drijf gesloten overeen¬komsten.

1.2. De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.3. Een opdracht of bestelling door een opdrachtgever/koper geldt als on¬voorwaardelijke accep¬tatie van deze algemene voorwaar¬den.

1.4. Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bin¬dend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5. Indien een opdrachtgever/koper zelf ook algemene voorwaarden han¬teert zijn deze niet van toepassing indien en voorzover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.6. Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet.

1.7. Indien ASR niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden ver¬langt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepas¬sing zouden zijn of dat ASR het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden zal verlangen.

2. Overeenkomst

2.1 Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbie¬din¬gen door ons gedaan zijn voor ons slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen.

2.2 Afspraken met onze ondergeschikten of door ons ingeschakel¬de hulp¬perso¬nen binden ons niet indien en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.

2.3 Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.

2.4 Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaar¬de dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoorde¬ling.

2.5 ASR is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtin¬gen door derden te laten uitvoeren.

2.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestem¬ming van ASR haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden

2.7 Offertes zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de offerte blijkt.

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de opdrachtgever/koper gewenst worden moeten door hem tijdig aan ons worden doorgege¬ven. Indien de verlangde wijzigingen mondeling zijn doorgegeven is de tenuitvoer¬legging hiervan ten volle voor rekening van de opdrachtgever/koper.

3.2 Indien en voorzover de verlangde wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen wordt hiervan door ons mondeling of schriftelijk mededeling gedaan aan de opdracht¬gever/koper.

3.3 Hogere kosten tengevolge van de verlangde wijzigingen worden aan de opdrachtgever/koper doorbere¬kend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven.

3.4 Indien en voorzover de opdrachtgever/koper niet bereid is om de hoge¬re prijs te betalen worden de gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de oorspronke¬lijke afspraak uitgevoerd.

3.5 Onze weigering om gewenste veranderingen uit te voeren is voor de op¬drachtgever/koper geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke overeen¬komst gebonden.

3.6 Door het uitvoeren van de verlangde wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn overschreden worden. Deze eventuele over¬schrij¬ding komt geheel voor risico van de opdrachtgever

4. Prijzen / kosten 

4.1 Alle door ASR gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoer¬heffingen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4.2 Alle door ASR opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.

4.3 Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheids¬maatregelen en voorschriften worden door ASR aan de opdrachtgever door¬berekend.

4.4 Indien de leveranciers van ASR hogere of lagere prijzen dan ten tijde van het opstellen van de offerte door ASR voorzien was, in rekening brengen, brengt ASR deze verhoging of verlaging bij de opdrachtgever in rekening.

4.5 Indien ASR een vaste aanneemsom is overeengekomen is deze berekend naar het prijs en kostenniveau van het moment waarop de aanneemsom is gegeven. Tussentijdse prijs- en kostenstijgingen kunnen worden doorbere¬kend.

5. Materialen/diensten 

5.1 Alle eventueel door ASR geleverde materialen zijn in principe van nor¬male handelskwaliteit, met dien verstande dat geringe afwijkingen niet tot schadevergoeding of vermindering van de koopprijs aanleiding kunnen geven.

5.2 Bij de bepaling van de kwaliteit van de door ASR geleverde goederen en diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de opdrachtge¬ver van de betreffende goederen of diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden. Hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de gemiddelde kwaliteit van alle door ASR geleverde goederen en werkzaamheden alsmede de hier¬voor berekende prijzen.

5.3 De door ASR te geven garantie op gebruikte of geleverde materialen wordt gegeven overeenkomstig de door de producent gegeven voorschriften en voorwaarden met dien verstande dat ASR niet voor een gebrek aanspra¬kelijk gesteld kan worden indien en voorzover de producent/leverancier van de betreffende goederen daarvoor niet aansprakelijk is.

5.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is worden twee¬dehands materialen voetstoots en in de staat waarin zij zich op dat moment bevinden geleverd. Tweedehands goederen zijn derhalve van garantie uit¬gesloten.

5.5 De opdrachtgever kan zich pas op garantiebepalingen met betrekking tot geleverde goederen beroepen indien en voorzover hij aan al zijn verplichtin¬gen jegens ASR heeft voldaan of zich daarvoor garant stelt.

6. (Op)levering

6.1 Opgegeven leveringstermijnen en opleveringstermijnen gelden bij bena¬dering en worden door ASR gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is.

6.2 Een werk is opgeleverd op het moment dat ASR dit de opdrachtgever schriftelijk of mondeling heeft meegedeeld of op het moment dat de op¬drachtgever het geleverde feitelijk in gebruik heeft genomen of had kunnen nemen.

6.3 Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat ze in de feitelijke macht van de opdrachtgever zijn gekomen of hij de feitelijke macht er over zou kunnen uitoefenen of op het moment waarop ASR aangeeft dat de goederen door de opdrachtgever afgehaald kunnen worden of op het mo¬ment dat de goederen op transport worden gesteld.

6.4 Indien de opdrachtgever de goederen niet afhaalt, staan deze geheel voor eigen rekening en risico te zijner beschikking op een nader door ASR aan te geven locatie opgeslagen.

6.5 Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn is geen grond voor schadevergoeding.

6.6 Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rech¬terlijke tussenkomst op te schorten wanneer de opdrachtgever/koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden.

6.7 De in de vorige zin vermelde opschorting geeft nimmer reden tot scha¬dever¬goeding.

7 (Extra) Werkzaamheden

7.1 Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten der overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragin¬gen en/of een verzwijging danwel onjuiste opgave van de opdrachtgever/koper dan worden deze werkzaamheden tegen het gangbare tarief doorbe¬re¬kend.

7.2 Indien een vast tijdstip voor de aanvang van de werkzaamheden is afge¬sproken is dit afgesproken ten behoeve van ASR.

7.3 De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat wij op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder wachten met onze werkzaamheden een aanvang kunnen nemen en/of de goederen zonder belemmeringen kunnen afleveren.

7.4 Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, en/of een aan de opdracht¬gever te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare uurloon doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de opdrachtgever komen zij verwezen naar het volgende artikel.

8. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van ASR

8.1 ASR is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interes¬ten die het directe of indirecte gevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de opdrachtgever of zijn onderge¬schikten, daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

8.2 Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtge¬ver/koper te vergoeden. Alleen directe materiële door de opdrachtgever geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan ASR toe te rekenen gedragingen, komt tot ten hoogste het factuurbedrag voor vergoeding in aanmerking.

8.3 Wij zijn nimmer jegens onze opdrachtgever aansprakelijk voor eisen wel¬ke door over¬heid en/of overheids¬instellingen worden gesteld in verband met de opdracht.

8.4 Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor ASR overmacht op. Dit is onder meer in het geval

8.5 Ingeval van overmacht is ASR ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op scha¬devergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij heeft ASR het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voorzover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan ASR, zulks geheel te eigener be-oordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.

8.6 Wanneer de opdrachtgever meent dat wij op enigerlei wijze schade heb¬ben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande, ons hier¬van binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.

8.7 ASR is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van ASR of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de over¬eenkomst.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

8.8 De opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatighe¬den van zichzelf en de door hem ingeschakelde hulppersonen.

8.9 De opdrachtgever zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situ¬aties niet op overmacht kunnen beroepen:

8.10 De onder 8.9. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de opdrachtgever, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake.

8.11 Indien de goederen aan de opdrachtgever zijn geleverd is deze vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen.

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever/koper is verplicht om terstond na de levering/ople¬vering van het werk en/of de goederen dit of deze grondig te inspecteren op gebreken alsmede bij de aflevering van goederen deze te controleren op onder meer gewicht en hoeveelheid.

9.2 Bij aanwezigheid van gebreken is de opdrachtgever verplicht om ten spoedigste nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit aan ons te melden en dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controle¬ren.

9.3 Laat de opdrachtgever/koper na om binnen 5 dagen na de levering of oplevering te reclameren, dan wordt hij, zonder dat tegenbewijs is toegelaten, geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.

9.4 Reclames die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuur¬bedrag, hetzij op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken. De op¬drachtgever is ten allen tijde verplicht om ASR tot het doen van reparaties de gelegenheid te geven.

9.5 Reclames geven de opdrachtgever/koper niet het recht om ontbinding van de koop te vorderen of betaling uit te stellen, danwel na te laten.

9.6 Reclames dienen ten allen tijde schriftelijk te geschieden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang wij geen volledige betaling hebben ontvangen blijven door ons geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom.

10.2 Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien wij uit andere hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever/koper hebben.

10.3 Wij hebben het recht om deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet na¬komt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd.

10.4 Het is de opdrachtgever/koper verboden om zolang de goede¬ren in¬gevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrek¬king tot de verkochte goederen te verrichten.

11. Betaling

11.1 Door ons uitgevoerde werkzaamheden en door ons geleverde goederen en diensten worden door ons al dan niet bij wijze van voorschot gefactu¬reerd.

11.2 De opdrachtgever is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 5 dagen na de fac¬tuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voorzover de opdracht¬gever dit achterwege laat wordt zonder meer aangenomen dat hij zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daar¬van. De opdrachtgever kan zich in een later stadium niet op de onjuistheid van de betreffende factuur en de inhoud daarvan beroepen.

11.3 Indien de opdrachtgever door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventuele verschil achter te houden of in verrekening te brengen.

11.4 Alle facturen dienen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeen¬gekomen, op de factuurdatum contant of via de bank betaald te worden.

11.5 Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de opdrachtge¬ver alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.

11.6 Wanneer wij een bepaalde opdrachtgever in het verleden al dan niet stilzwijgend hebben toegestaan om de betalingstermijn zonder gevolgen te overschrijden kan de betreffende opdrachtgever noch in het heden noch in de toekomst een beroep op deze toeschietelijkheid doen en blijft het in lid c. bepaalde onverkort van toepassing.

11.7 De opdrachtgever is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechte¬lijke kosten, veroorzaakt door het achterwe¬ge blijven van de betaling, te vergoeden.

11.8 Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen.

11.9 De opdrachtgever is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,5 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd. Elke inge¬treden maand zal als volledige maand worden gerekend.

11.10 De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofds¬om met een minimum van € 125,-- exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.

11.11 De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerech¬telijke kosten blijkt reeds uit het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te verkrijgen.

11.12 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automa¬tisch ingeval van te late betaling.

12. bruikleen

Indien en voorzover zaken aan een opdrachtgever in bruikleen worden ge¬geven dient de opdrachtgever op ons eerste verzoek de in bruikleen gegeven zaken onverwijld en onbeschadigd te retourneren. De opdrachtgever is aan¬sprakelijk voor de tijdens de bruiklening aan de in bruikleen gegeven zaken ontstane schade te vergoeden.

13. slotbepaling

Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorge¬legd aan de bevoegde Burgerlijke rechter.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE OF OFFERTES CONTACT MET ONS OP Bel ons